preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole nalazi se pod više.


OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA, SOLIN

BRAĆE RADIĆA 67

21210 SOLIN

 

KLASA:112-01/19-01/17

URBROJ: 2180/16-05-19-01

Solin, 18. listopada 2019.

 

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine), broj 76/93, 29/1997, 47/99 i 35/18), članka 126.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 86. Statuta Osnovne škole kralja Zvonimira, Solin, Školski odbor Osnovne škole kralja Zvonimira, Solin raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Za ravnatelj/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a to su:

1) Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog  suradnika u Školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

3) Najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

4) Osim osoba koje su završile neki od studija navedenih u stavku 1. podstavku 1. točkama a, b, i c ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

5) Iznimno, ravnatelj može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o o položenom stručnom ispitu za učitelja ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objavljivanja ovog natječaja),

– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju članka 126.  stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju).

 

Uz prijavu na natječaj kandidat je uz potrebnu dokumentaciju dužan dostaviti program rada za mandatno razdoblje.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju (razina A2 ili viša)

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava).

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektima.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Najbolje rangirani kandidati će biti pozvani predstaviti program rada za mandatno razdoblje.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Škole http://www.os-kraljazvonimira.skole.hr/?cal_ts=1606777200   te u Narodnim novinama.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osnovna škola kralja Zvonimira, Braće Radića 67, 21210 Solin, s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

 

            Predsjednica Školskog odbora

             Marijana AnićPošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Marilena Babić   datum: 23. 10. 2019.

Tražilica

Školska ambulanta
Upis u 1. razred


Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Protokol

PROTOKOL OSNOVNE ŠKOLE

KRALJA ZVONIMIRA 
VEZANO UZ MODELE I PREPORUKE
ZA RAD U UVJETIMA POVEZANI 
S COVID-19
U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 


e-Dnevnik


Korisne poveznice

 

 


Za djecu s teškoćama

Pomoć za djecu i mlade 

s teškoćama u čitanju

 

 


Audio lektire


Mudre misli

 

Soba bez knjiga je

kao tijelo bez duše.

 

Ciceron

 (106. – 43. pr. n. e.)

https://proleksis.lzmk.hr/15325/

preskoči na navigaciju